proverbs in xhosa bible

24:30 Ndagqitha entsimini yendoda elivila, Nasesidiliyeni somntu oswele ingqondo. 3:29 Musa ukuyila ububi ngommelwane wakho, Ehleli nawe yena ekholosile. 5:21 Kuba iindlela zomntu ziphambi kwamehlo kaYehova, Ayilungelelanise imikhondo yakhe. 31:1 Amazwi kaLemuweli, ukumkani waseMasa, awamqeqesha ngawo unina. Most verses compare aspects of natural order that are violated with the behavior of a fool. 12:20 Inkohliso isentliziyweni yabayila ububi; Ke bona abacebi boxolo bayabuyisa. 29:14 Ukumkani ogweba ityala lezisweli ngenyaniso, Itrone yakhe iya kuzinza ngonaphakade. 8:18 Bunam ubutyebi nozuko, Ubuncwane obusisimakade nobulungisa. 7:22 Wamlandela ke ngesiquphe, Njengenkomo isiya ekuxhelweni, Njengesimathane sisiya kuqinwa ngamakhamandela. 19:20 Live icebo, ulwamkele uqeqesho, Ukuze ulumke ngexesha elizayo. My son, do not walk in the way with them. 20:7 Ohamba ngengqibelelo yakhe elilungisa, Hayi, uyolo loonyana bakhe emva kwakhe! 14:14 Uhlutha ziindlela zakhe ontliziyo ishenxileyo: Umntu olungileyo uhlutha zizenzo zakhe ngokwakhe. 29:6 Elukreqweni lwendoda enobubi kubakho isirhintyelo; Ke lona ilungisa limemelela livuye. 15:31 Indlebe esivayo isohlwayo sobomi Ihlala phakathi kwezilumko. 8 16:16 Ukurhweba ubulumko kungakanani na ukulunga kwako, ngaphezu kwegolide embiweyo! 8:14 Likum icebo nozimaso; Ndiyingqondo, bobam ubugorha. 20:23 Ngamasikizi kuYehova amatye ngamatye; Nesikali esikhohlisayo asilungile. 4:8 Bunonelele, bokuphakamisa; Bokuzukisa, xa uthe wabuwola. 26:2 Njengondlunkulu ekuphapha-phaphazeleni kwakhe, njengenkonjane ekubalekeni kwayo, Kunjalo ukutshabhisa ngaphandle kwesizathu; akuyi kuphumelela ntweni. 31:11 Ikholose ngaye intliziyo yendoda yakhe, Ayisayi kuswela nto. 4:25 Amehlo akho makakhangele athi gca, Neenkophe zakho zithi nzo kokuphambi kwakho. 26:12 Uyayibona indoda ilumkile kwawayo amehlo, Kukho ithemba ngesinyabi kunayo. 8:19 Silungile isiqhamo sam ngaphezu kwegolide embiweyo, nakwengcwengekileyo; Lulungile ungeniselo lwam ngaphezu kwesilivere enyuliweyo. 21:2 Zonke iindlela zendoda zithe tye kwawayo amehlo; Umlinganisi weentliziyo nguYehova. 31:6 Isiselo esinxilisayo sinikeni abatshabalalayo, Newayini yinikeni abamphefumlo ukrakra. The reason... Intliziyo The heart means love. 22:25 Hleze ufunde iindlela zayo, Urhintyelise umphefumlo wakho. That left our hands... bulala'To slay a man to his wounding,' means extinguishing faith, and 'to slay a young man to his hurt,' signifies extinguishing charity, as in Genesis... Would you like to choose another language for your user interface? Unyana'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 24:10 Uthe waphelelwa ngemini yembandezelo, Oba ebandezelwe amandla akho. 29:16 Ekwandeni kwabangendawo luyanda ukreqo; Ke wona amalungisa aya kukubona ukuwa kwabo. 6:29 Unjalo ongena emfazini wommelwane wakhe; Akukho namnye umchukumisayo, oya kuba msulwa. 15:1 Impendulo ethambileyo ibuyisa ubushushu; Ilizwi elidubulayo linyusa umsindo. 10:29 Iyinqaba yabagqibeleleyo indlela kaYehova; Yintshabalalo kubasebenzi bobutshinga. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 26:17 Ubamba ngendlebe inja igqitha, Ophuphuma umsindo ngembambano angephambi kwayo. 16:5 Balisikizi kuYehova bonke abantliziyo izidlayo; Kakade ke, ababi msulwa. 16:23 Intliziyo yesilumko iyawuqiqisa umlomo waso, Yongeze imfundiso emilebeni yomlomo waso. 15:17 Ulungile umxhesho womfuno kunye nothando, Ngaphezu kwenkomo etyetyisiweyo kunye nentiyo. Nendoda iya ngokokudunyiswa kwayo. 16:3 Qengqela kuYehova izenzo zakho, Zizimaseke iingcinga zakho. 1 The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel; 2 To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding; 3 To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity; 4 To give subtilty to the simple, to the young man knowledge and discretion. 10:22 Intsikelelo kaYehova, yiyo etyebisayo, Imbulaleko ayongezi nento kuyo. 12:1 Uthanda uqeqesho othanda ukwazi; Uthiya isohlwayo osisityhakala. 4:5 Rhweba ubulumko, rhweba ingqondo; Musa ukulibala, ungathi gu bucala entethweni yomlomo wam. Bumemeza emantloko eendawo zembutho; Ekungeneni kwamasango, Phakathi komzi, buthetha iintetho zabo, busithi: 22 24:11 Hlangula abasiwa ekufeni; Nabajingxela baye ekubulaweni, khawubanqande. 10:10 Otyanda ngoshiyi ubanga imbulaleko; Omlomo ufumana uthethe ukhahleleka phantsi. 29:24 Owahlulelana nesela uthiya umphefumlo wakhe; Uyasiva isishwabulo, angaxeli. 20:30 Imivumbo etyabulayo iguxa ububi; Izibetho ziguxa iingontsi zombilini. 13:18 Unobuhlwempu nocukucezo ophulukene noqeqesho; Osigcinileyo isohlwayo uyazukiswa. 4:20 Nyana wam, wabazele indlebe amazwi am; Intetho yam yithobele indlebe yakho. 26:7 Nqwa nokulengalenga kwemilenze yesiqhwala, Umzekeliso emlonyeni wesinyabi. 14:5 Ingqina elinyanisileyo aliwathethi amanga; Ke lifutha amanga ingqina elixokayo. Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. 10:17 Umendo osa ebomini kukugcina uqeqesho: Olahla isohlwayo uyandwendwa. 14:25 Ingqina lenyaniso lihlangula imiphefumlo; Ke elifutha amanga liyinkohliso. 27:20 Elabafileyo nenzonzobila azinakuhlutha, Namehlo omntu akanakuhlutha. 18:14 Umoya wendoda uyasinyamezela isifo sayo; Ke umoya odakumbileyo, ngubani na ongawuthwalayo? 16:19 Kulungile ukuba nomoya othobekileyo phakathi kwabalulamileyo, Ngaphezu kokwaba amaxhoba nabanekratshi. 3:19 UYehova waliseka ihlabathi ngobulumko, Walizinzisa izulu ngengqondo. 28:5 Abantu abanobubi abakuqondi okusesikweni; Ke bona abamquqelayo uYehova baqonda izinto zonke. 29:2 Ekwandeni kwamalungisa bayavuya abantu; Ekulawuleni kongendawo bayagcuma abantu. 19:1 Lilungile ihlwempu elihamba ngengqibelelo yalo, Ngaphezu komlomo ojibilizayo, esisinyabi yena. 16:15 Ekukhanyeni kobuso bokumkani bubomi; Okuthandwa nguye kunjengelifu lemvula yasekwindla. 17:6 Isithsaba samadoda amakhulu ngoonyana boonyana; Isihombo soonyana ngooyise. 27:18 Olondoloza umkhiwane wodla isiqhamo sawo; Ogcine inkosi yakhe wozukiswa. 20:2 Ngumgqumo onjengowengonyama entsha umothuso wokumkani; Omqumbisayo wona umphefumlo wakhe. ( A) of King Lemuel—an inspired utterance his mother taught him. 21:24 Umkhukhumali oligagadele, ngumgxeki igama lakhe; Ngowenza ngokukhukhumala okuphuphumayo. 20:13 Musa ukuthanda ubuthongo, hleze uhlwempuzeke; Vula amehlo akho, uhluthe kukudla. 24:32 Ndakhangela, ndasigqala ngentliziyo, Ndabona, ndamkela uqeqesho. 15:13 Intliziyo evuyileyo iyabuchwayithisa ubuso; Ekubulalekeni kwentliziyo umoya uthi dakumba. 15:5 Isimathane sigiba uqeqesho lukayise; Osigcinileyo isohlwayo uba nobuqili. 23:19 Yiva, wena nyana wam, ulumke, Uyinyathelise intliziyo yakho ithi gca endleleni. ezitratweniThe phrase 'in the streets and synagogues' in Matthew 6:2, 5, and Luke 8:26-27, refers to a representative rite amongst the Jews to teach in... Umoya"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... isandlaScientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. 4:4 Wandiyala ke, wathi kum, Intliziyo yakho mayiwabambe amazwi am; Gcina imithetho yam, uphile. 25:20 Olahla ingubo yokwaleka ngemini yengqele, nqwa kwaneviniga egalelwe kwisoda, Kwanovuma iingoma kontliziyo imbi. 17:25 Ububuhlungu bukayise unyana osisinyabi; Ububukrakra kumzalikazi wakhe. 30:18 Izinto zintathu ezibalulekileyo kum; Hayi, zine endingenakuzazi: 30:19 Yindlela yexhalanga esibhakabhakeni, Yindlela yenyoka etyeni, Yindlela yenqanawa esazulwini solwandle, Yindlela yomfo nentombi. 13:8 Ucamagusho lomphefumlo wendoda bubutyebi bayo; Isisweli asiva kusongelwa. Xhosa, UMateyu 1 (Matthew 1) Please select the particular book and chapter you wish to read. 21:5 Iingcinga zabakhutheleyo zisingisa elungeniselweni lodwa; Konke ukungxama kusingisa entswelweni yodwa. 16:14 Ubushushu bokumkani buzizithunywa zokufa; Ke indoda elumkileyo iyamcamagusha. 2:8 Ukuze alondoloze umendo wesiko, Agcine nendlela yabakhe benceba. 20 31:15 Uvuka kwasebusuku, Ayinike into edliwayo indlu yakhe, Awunike umsebenzi wawo umthinjana wakhe. 8:7 Ngokuba umlomo wam uxela inyaniso; Okungendawo kulisikizi emilebeni yomlomo wam. 15:29 UYehova ukude nabangendawo; Ke wona umthandazo wamalungisa uyawuva. 29 The way of the Lord is a refuge for the blameless, but it is the ruin of those who do evil. The recurring promise of Proverbs is that generally the wise (the righteous who obey God), live longer (9:11), prosper 2:20-22), experience joy (3:13-18), and the goodness of God temporally (12:21), while fools suffer shame (3:35), and death (10:21). 11:6 Ubulungisa babathe tye buyabahlangula; Amanginingini athiwa hlasi kwayimbimbithelo yawo. 31 The sayings. 16:30 Ocima amehlo akhe, kukuba acinge impenduka; Oluma umlomo wakhe ugqibe ububi. 'To hurt' as mentioned in Revelation 9:4, signifies perverting the truths and goods of... umphefumloThe nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of... umendo'A path' denotes truths, and in the opposite sense, falsities. Akayi kumbuyisela umntu ngokomsebenzi wakhe, yini na? Nesuka naliyeka necebo lam lonke, Anavuma ndakunohlwaya. 31:24 Wenza iingubo zelinen entle, Athengise ngazo, athengise ngemibhinqo kumaKanan. 23:14 Wombetha ngentonga, Uhlangule umphefumlo wakhe kwelabafileyo. 2:9 Uya kwandula uqonde ubulungisa, Nesiko, nokuthe tye, nayo yonke imikhondo yokulungileyo; 2:10 Kuba ubulumko buya kungena entliziyweni yakho, Ukwazi kwenze mnandi umphefumlo wakho. 10:31 Umlomo welungisa umila ubulumko; Ulwimi lwempenduka luyanqanyulwa. utsho othengayo; Emke, andule aqhayise. 18:17 Unga ulilungisa oqalelayo etyaleni lakhe: Uza ummelwane wakhe, amgocagoce. 3:28 Musa ukuthi kummelwane wakho, Hamba, wobuya uze, Ndokunika ngomso; Kanti unayo. 3 uYuda wazala uPeretse noZera ngoTamare; uPeretse wazala uHetseron; uHetseron wazala uAram; 23:28 Ude alale njengesihange, Awandise amanginingini eluntwini. 25:1 Nale yimizekeliso kaSolomon, awayihlanganisayo amadoda kaHezekiya, ukumkani wakwaYuda. 11:13 Ohamba ehleba uhlakaza ucweyo; Ke yena omoya unyanisileyo uyayigubungela into. 15:6 Indlu yelungisa nguvimba omkhulu; Ke ngongeniselo longendawo kukho ukuhlisa ishwangusha. The Blue Letter Bible ministry and the BLB Institute hold to the historical, conservative Christian faith, which includes a firm belief in the inerrancy of Scripture. 20:1 Ingumgxeki iwayini, singumxokozeli isiselo esinxilisayo; Bonke abayotywe yiyo abalumkile. 26:19 Injalo indoda ekhohlisa ummelwane wayo, Ibe isithi, Andidlali na? 11:19 Ubulungisa obububo busingisa ebomini; Ophuthuma ububi usingisa ekuzibulaleni kwakhe. 19:18 Mqeqeshe unyana wakho, xa kusekho ithemba; Kodwa ungangxameli kumbulala. 10:32 Imilebe yomlomo welungisa iyakwazi okwamkelekileyo; Umlomo wabangendawo uyimpenduka. 27:6 Akholekile amanxeba omhlobo; Kodwa yingxungxu ukwanga kotshaba. 15:3 Asezindaweni zonke amehlo kaYehova, Ebonisela abanobubi nabalungileyo. 5:18 Malisikelelwe ithende lakho, Uvuye ngumfazi wobutsha bakho; 5:19 Makabe yimazi yexhama elithandekayo, neyegogo elihle; Amabele akhe akukholise ngamaxesha onke, Uyotywe luthando lwakhe kuphele. 29:13 Ihlwempu nendoda engumxinezeli bayaqubisana; Umkhanyiseli wamehlo abo bobabini nguYehova. 7:21 Wamthi gu bucala ngobuninzi bobuciko bakhe, Wamwexula ngokumcenga kwakhe. The wise person (Christian), is building a house. ( AX) 31 From the mouth of the righteous comes the fruit of wisdom, ( AY) but a perverse tongue. 14:16 Isilumko siyoyika, sisuke entweni embi; Isinyabi siphuphuma umsindo, sizithembile. 23:6 Musa ukudla ukudla koliso libi, Ungazinqweneli izidlo zakhe ezinencasa; 23:7 Kuba njengoko anjalo ocinga yedwa unjalo yena; Uthi kuwe, Yidla usele, Ukanti intliziyo yakhe ayinawe; 23:8 Umthamo wakho owudlileyo uya kuwuhlanza, Ulahlekwe ngamazwi akho amnandi. 24:15 Wena ungendawo, musa ukulilalela ikhaya lelungisa, Ungasibhuqi isikhundla salo; 24:16 Kuba ilungisa liwa kasixhenxe, livuke; Ke abangendawo bakhubeka phantsi kwenkxwaleko. 17:13 Obuyekeza okubi esikhundleni sokulungileyo, Abuyi kusuka ububi endlwini yakhe. 12:5 Iingcinga zamalungisa zisesikweni; Amacebo abangendawo yinkohliso. 14:24 Busisithsaba sezilumko ubutyebi bazo; Ukumatha kwezinyabi kukumatha. 14:9 Idini letyala liyazigxeka izimathane; Phakathi kwabathe tye yimvisiswano. 13:12 Ukulindela okubanjezelweyo kubulala intliziyo; Ungumthi wobomi umnqweno ofezekileyo. 17:18 Umntu oswele intliziyo ngobambana nomnye ngesandla, Ngomela umelo phambi kowabo. 18:18 Liphelisa ingxabano iqashiso, Libahlule abanamandla. 6:1 Nyana wam, ukuba uthe wammela ummelwane wakho, Wabambana nomnye ngesandla: 6:2 Urhintyelwe ngentetho yomlomo wakho, Uthiwe hlasi ngentetho yomlomo wakho. 30:32 Ukuba uthe wenza ngobudenge ngokuziphakamisa, Nokuba uthe wankqangiyela, Beka isandla emlonyeni. 29:3 Indoda ethanda ubulumko ivuyisa uyise; Olikholwane lamahenyukazi uchitha impahla yakhe. 29:5 Umfo ocengacenga ummelwane wakhe Uthiyela iinyawo zakhe ngomnatha. 28:10 Obalahlekisayo abathe tye ngendlela enobubi, Kuya kweyela yena esihogweni sakhe, Bona abagqibeleleyo bakudle ilifa okulungileyo. 1:16 Kuba iinyawo zabo zigidimela ububi, Zikhawulezela ukuphalaza igazi; 1:17 Kuba ufumana usanekwa umnatha Emehlweni eentaka ezi zonke; 1:18 Ke bona balalela elabo igazi, Bazonda owabo umphefumlo. 22:14 Sisihogo esinzulu umlomo wabafazi abangengabo; Obhavunyelwa nguYehova weyela khona. 11:22 Likhonkco legolide ethatheni lehagu Inzwakazi eswele izimvo. 15:27 Uyihlisela ishwangusha indlu yakhe obawela inzuzo embi; Ke yena othiya isicengo, uya kuphila. 22:12 Amehlo kaYehova alondoloza ukwazi, Aphenule intetho yenginingini. 6:33 Ufumanana nobetho nocukucezo, Ungcikivo lwakhe alucimi. 7:23 Njengentaka ikhawulezela esibatheni; Ingazi ukuba oko kuyingozi kumphefumlo wayo, Lude utolo lusicande isibindi sakhe. 2 Ukuze ugcine iminkqangiyelo, Ulondoloze ukwazi umlomo wakho.. 3 Ngokuba ivuza incindi yobusi imilebe yomlomo womkamntu, Libuthelezi ngaphezu kweoli ikhuhlangubo lakhe; . Berean Study Bible He who walks with integrity will be kept safe, but whoever is perverse in his ways will suddenly fall. 24:7 Ubulumko bunqabile kwisimathane; Asiwuvuli umlomo waso esangweni. 19:3 Ukumatha komntu kuphenula indlela yakhe; Ijalele uYehova intliziyo yakhe. 18:2 Isinyabi asikunanzile ukuqonda; Ke sinanze ukuzityhila kwentliziyo yaso. Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. 28:14 Hayi, uyolo lomntu ohlala enkwantya; Ke yena ontliziyo ilukhuni uya kweyela ebubini. 22:7 Isityebi siya kuwalawula amahlwempu; Nobolekayo ngumkhonzi endodeni embolekayo. 20:22 Musa ukuthi, Ndiya kubuphindezela ububi; Thembela kuYehova, wokusindisa. ... Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king... imilebe 'A lip' signifies doctrine. (Xhosa Proverb) A brand burns him who stirs it up. 31:26 Umlomo wakhe uwuvula ngobulumko; Umyalelo onenceba uselulwimini lwakhe. 26:16 Ivila lilumkile kwawalo amehlo Kunabasixhenxe abaphendula ngemvo. 20:14 Imbi, imbi! 15:30 Ukukhanya kwamehlo kuvuyisa intliziyo; Iindaba ezimnandi zityebisa amathambo. 26:6 Unqumla iinyawo, usela ugonyamelo, Osithuma imicimbi yakhe isinyabi. 4:1 Luveni, bonyana, uqeqesho lukayihlo, Nizibaze iindlebe ukuze nikwazi ukuqonda. 20:4 Ebusika ivila alilimi; Liyafuna ngexa lokuvuna, kungabikho nto. 28:25 Omphefumlo ubawayo uxhaya ingxabano; Ke yena okholose ngoYehova uyatyetyiswa. 11:16 Umfazi osimilo silungileyo uzizekela uzuko; Abanobungqwangangqwili bazizekela ubutyebi. 22:2 Ziyaqubisana izityebi namahlwempu; Umenzi wabo bonke nguYehova. Proverbs 1:1 “The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel;” We see that these wise sayings are of Solomon, who is the second son of David and Bath-sheba. 30:7 Ndicele kuwe izinto ezimbini; Musa ukundivimba zona ndingekafi: 30:8 Khwelelisa kum inkohlakalo nelizwi lamanga; Musa ukundinika ubuhlwempu nobutyebi; Ndihlafunise isonka endisimiselweyo; 30:9 Hleze ndihluthe, ndikhanyele, ndithi, Ngubani na uYehova? 19:10 Akusifanele isinyabi ukudla ubuncwane; Kobeka phi na ke ukungamfaneli umkhonzi ukulawula abathetheli! 19:15 Ubuvila buwisela ebuthongweni obukhulu; Umphefumlo odangeleyo uyalamba. if(sStoryLink0 != '') 12:25 Isithukuthezi esisentliziyweni yendoda siyenza igobe; Liyayivuyisa ilizwi elihle. 18:24 Indoda enezihlobo iyachithwa; Kukho sithandwa sinamathelayo kunomzalwana. In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. 18:3 Ekuzeni kongendawo kuza ukudela, Ukungcikiva, nokucukuceza. 18:8 Amazwi entlebi yimithamo emnandi; Yona ihla iye ezingontsini zombilini. } 8:8 Yonke intetho yomlomo wam isebulungiseni; Kuyo akukho kubhijeneyo nokujibilizayo. 4:2 Kuba ndininika imfundiso elungileyo; Musani ukuwushiya umyalelo wam. . 29:25 Ukugubha ngumntu kunesirhintyelo; Ke yena okholose ngoYehova uya kuphakanyiselwa phezulu. 3:5 Kholosa ngoYehova ngentliziyo yakho yonke, Ungayami okwakho ukuqonda. 17:7 Ayisifanele isidenge intetho ekhukhumeleyo; Yobeka phi na ke ukungalifaneli inene intetho ebubuxoki. 7:11 Uyaphithizela, uyinjubaqa; Azihlali endlwini yakhe iinyawo zakhe. 6:25 Musa ukubukhanuka ubunzwakazi bakhe ngentliziyo yakho, Angakubambisi ngeenkophe zakhe; 6:26 Kuba ngenxa yehenyukazi umntu uda adle kuphela intendana yesonka; Umkamntu uzingela umphefumlo onqabileyo. 8:15 Ookumkani banobukumkani ngam; Nezidwangube zimisa ubulungisa ngam. 6:34 Kuba ikhwele libubushushu bendoda, Ayiyi kuyeka ngemini yempindezelo. 20:6 Uninzi lwesintu luyayihlangabeza indoda enenceba kulo; Ke yona indoda enyanisileyo, ngubani na ongayifumanayo? 23:13 Musa ukuluyeka uqeqesho emntwaneni; Ukuba uthe wambetha ngentonga akayi kufa. 19:8 Orhweba ubulumko uthanda umphefumlo wakhe; Ogcina ingqondo uya kufumana okulungileyo. 30:4 Ngubani na owenyuka waya emazulwini, waza wehla? { 21:6 Ukuzuza ubuncwane ngolwimi oluxokayo Ngumphunga ophephethekayo wabafuna ukufa. 21:29 Indoda engendawo iyingwanyalala ubuso; Ngothe tye oyiqondayo indlela yakhe. 19:24 Ivila lisifake isandla salo esityeni, Alibi sasibuyisela emlonyeni walo. 22:11 Othanda ukuhlambuluka kwentliziyo, Omlomo unobabalo, umhlobo wakhe ngukumkani. The Proverbs, an Old Testament book of “wisdom” writing found in the third section of the Jewish canon, known as the Ketuvim, or Writings. 14:6 Umgxeki ufuna ubulumko, angabuzuzi; Ukwazi kulula konengqondo. 14:4 Apho kungekho nkomo, umkhombe wesitali uba ze; Indyebo eninzi iza ngamandla enkomo. 26:1 Njengekhephu ehlotyeni, njengemvula ngexa lokuvuna, Lunjalo ukungasifaneli isinyabi uzuko. Makaphambukele apha. 9:18 Akazi ukuba abafileyo bakhona; Basezinzulwini zelabafileyo abamenywa bakhe. New American Standard Bible He who walks blamelessly will be delivered, But he who is crooked will fall all at once. These wise sayings aim to instruct us with practical ways on how to live godly lives daily. Ukuba bathe, Hamba nathi, Masilalele igaziigazi, Masibalalele abamsulwa bengenatyala; 12 20:12 Indlebe evayo, neliso elibonayo, UYehova uzenzile ezo zinto zombini. 10:21 Umlomo welungisa udlisa abaninzi; Izimathane zifa ngokuswela intliziyo. 26:26 Intiyo izifihla ngenkohliso; Ububi bayo bozityhila esikhungwini. 20:20 Otshabhisa uyise nonina, Isibane sakhe sicima ebumnyameni phakathi. Xhosa is a Bantu language spoken in South Africa. 24:31 Ndafika simile imithuma sonke siphela; Ngaphezulu senile ngamarhawu, Nodonga lwaso lwamatye ludilikile. Zinabani na iingxabano? 9:7 Othethisa umgxeki uzizekela ucukucezo; Owohlwaya ongendawo uzizekela isiphako. 3:33 Ingqalekiso kaYehova isendlwini yongendawo; Ke isithili samalungisa uyasisikelela. Proverbs Chapter 26. 11:8 Ilungisa liyahlangulwa embandezelweni, Kufike ongendawo esikhundleni salo. 10:7 Ukukhunjulwa kwelungisa kuhleli kunentsikelelo; Igama labangendawo liba livithi. 11:20 Ngamasikizi kuYehova abantliziyo zijibilizayo; Ukholwa ngabo bandlela zigqibeleleyo. 4:9 Boyinika intloko yakho isangqawe esihle, Bokupha isithsaba sokuhomba. The significance of “her seven pillars”, is to convey the sufficiency of this house as full in size and fit for a banquet. 15:4 Ukuphola kolwimi ngumthi wobomi; Ke ukuphenula kwalo kwaphula umoya. 2:6 Ngokuba uYehova upha ubulumko; Emlonyeni wakhe kuphuma ukwazi nokuqonda. 21:30 Akukho bulumko, akukho ngqondo, Akukho cebo malungana noYehova. 31:25 Ngamandla nobungangamela isambatho sakhe; Usuka ahleke ngemini ezayo. 5:22 Ubugwenxa bakhe bumthi hlasi ongendawo, Abanjwe ziimbophelelo zesono sakhe. 24:29 Musa ukuthi, Njengoko enze ngako kum, ndiya kwenjenjalo nam kuye, Ndiya kubuyisela indoda ngokomsebenzi wayo. 19:12 Kukugquma kwengonyama entsha ukujala kokumkani; Sinjengombethe emfunweni isisa sakhe. 25:13 Sinjengokuphozisa kwekhephu ngemini yokuvuna Isigidimi esinyanisileyo kwabasithumileyo: Siyawubuyisa umphefumlo wenkosi yaso. Nyana wam, yivayiva uqeqesho lukayihlo, Ungawulahli umyalo kanyoko. 14:11 Indlu yabangendawo iyatshatyalaliswa; Ke intente yabathe tye iyatyatyamba. 21:14 Isipho entsithelweni sinqanda umsindo, Isicengo esondweni lengubo sinqanda umsindo onamandla. 27:19 Emanzini, ubuso buyelelene nobuso; Injalo intliziyo yomntu kumntu. 31:27 Uyayondela ihambo yendlu yakhe, Angasidli isonka sobuvila. 12:11 Owusebenzayo umhlaba wakhe uhlutha kukudla; Osukelana nento engento uswele intliziyo. 18:6 Imilebe yomlomo wesinyabi ingena ekubambaneni, Nomlomo waso ubiza amanqindi. Nengqondo ayilikhuphi na ilizwi layo? 14:22 Abayi kulahleka yini na abayila ububi? 28:11 Ilumkile indoda esisityebi kwawayo amehlo; Ke isisweli esinengqondo siyayigocagoca. 11:12 Odela ummelwane wakhe uswele intliziyo: Ke indoda enengqondo ihlala ithi tu. 19:5 Ingqina elixokayo alibi msulwa; Ofutha amanga akasindi. Verse Concepts. { 25:9 Ubambene nommelwane wakho, bambana naye; Ke ucweyo lomnye musa ukuluhlakaza. 11 22:26 Musa ukuba phakathi kwababambana nomnye ngesandla, Phakathi kwabamela into ebolekiweyo. 5:15 Sela amanzi kwelakho iqula, Nemiqukuqela yamanzi ephuma emthonjeni wakho. 11:3 Ingqibelelo yabathe tye iyabakhapha; Ukuphenula kwamanginingini kuyawabhuqa. 10:19 Ebuninzini bamazwi akusweleki sono; Owubambayo umlomo wakhe unengqiqo. 9:11 Kuba yoba mininzi imihla yakho, Wongezwe iminyaka yobomi. 7:18 Yize ke sizikholise ngezincokoliso kude kuse, Sizidlamkise ngothando. 28:22 Indoda eliso libi ikhawulezela ukutyeba; Ayazi ukuba ukuswela kuya kuyifikela. 16:1 Zezomntu izicwangciso zentliziyo; Ke yona impendulo yolwimi ivela kuYehova. 10:30 Ilungisa alishukunyiswa naphakade; Ke bona abangendawo abalihlali ilizwe. 5:14 Ndaphantsa ukuba sebubini bonke Esazulwini sesikhungu nebandla. 23:23 Thenga inyaniso, ungathengisi ngayo; Nobulumko, noqeqesho, nengqondo. if(aStoryLink[0]) 11:25 Umphefumlo osikelelayo uyatyetyiswa; Oseza ahluthise abanye, uyasezwa ahluthe naye. 19:29 Izigwebo zilungiselwe abagxeki; Imivumbo ilungiselwe umhlana wesinyabi. 21:16 Umntu ondwendwayo, emke endleleni yengqiqo, Uya kuhlala esikhungwini sabafileyo. 16:2 Zonke iindlela zendoda ziqaqambile kwawayo amehlo; Ke yena umlinganisi womoya nguYehova. 27:25 Sithe tshabalala nje isikhotha, kuvela uhlaza, Ihlanganisiwe imifuno yeentaba: 27:26 Amatakane ngawokukwambesa, Ixabiso lentsimi ziinkunzi zeebhokhwe; 27:27 Amasi eebhokhwe alingene ukudla kwakho, nokudla kwendlu yakho, Nokuphila komthinjana wakho. document.write(sStoryLink0 + "

"); 17:16 Lelokwenzani na inani elisesandleni sesinyabi, lokurhweba ubulumko, Singenantliziyo nje? 10:4 Uba lihlwempu osebenza ngesandla esidangeleyo; Ke sona isandla sabakhutheleyo siyatyebisa. 22:16 Ocudisa isisweli, ukuba andise okwakhe, Nonika isityebi, uhlelwa yintswelo kuphela. “[It is] not for kings, O Lemuel, [it is] not for kings to drink wine; nor for princes strong drink:” Kings … 18:19 Umzalwana ekukreqiweyo kuye ulukhuni ngaphezu kwesixeko esiliqele, Neengxabano zinjengomvalo woxande olude. 17:9 Ugubungela isikreqo ofuna uthando; Ophinda ayithethe into wahlula amakholwane. 19:25 Umbethile umgxeki, siba nobuqili isiyatha; Umohlwayile onengqondo, woqonda azi. 13:13 Odela ilizwi ubanjwa lilo; Owojika umthetho uyavuzwa. 29:21 Osifekethisayo kwasebuncinaneni isicaka sakhe Uya kwenelwa lukhula ekupheleni. Ukuze eve osisilumko, aqokele afunde, Oqondayo azuze amacebo obulumko; 6 24:23 Nala mazwi ngawezilumko: Ukukhetha ubuso ekugwebeni akulungile. 1:24 Ngokokuba ndinibizile, anavuma, Ndolule isandla sam, akwabakho ukhathalayo; 1:25 Nesuka naliyeka necebo lam lonke, Anavuma ndakunohlwaya. 28:4 Abashiya umyalelo badumisa abangendawo; Ke abawugcinayo umyalelo bayazixhokonxa ngabo. 12:13 Ekuphosiseni komlomo kukho isirhintyelo esinobubi; Ke lona ilungisa liyaphuma embandezelweni. Xa kaloku akuhlazileyo ummelwane wakho. 6:32 Okrexeza umfazi ke uswele intliziyo; Owenza loo nto ngumonakalisi womphefumlo wakhe. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love... indlu 10:25 Kwakugqitha isaqhwithi, akabikho ongendawo; Ke lona ilungisa luseko lwaphakade. 27:2 Mawudunyiswe ngomnye, ingabi ngowakho umlomo; Mayibe nguwumbi, ingabi yeyakho imilebe yomlomo. Imizekeliso kaSolomon. 25:14 Ungamafu anomoya, angenamvula, Umntu oqhayisa ngesipho esikhohlisayo. 3:35 Izilumko ziya kuludla ilifa uzuko; Ke izinyabi zamkela umrhumo wokucukucezwa. 16:33 Umntu uphosa iqashiso esondweni lengubo, Ke ukugqitywa kwalo konke kunoYehova. 13:16 Bonke abanobuqili benza ngokwazi; Isinyabi siya kwaneka ukumatha. For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore. 22:15 Ukumatha kubotshiwe entliziyweni yomntwana; Intonga yokuqeqesha yokumkisa kuye. 27:22 Nokuba uthe wasingqusha isimathane esingqushweni phakathi komngqusho ngentonga yokungqusha, Akuyi kusuka kuso ukumatha kwaso. 5:23 Yena ufa kukuswela uqeqesho, Ayobe ebuninzini bokumatha kwakhe. 9:4 Ngubani na osisiyatha? 4:6 Musa ukubushiya, bokugcina; Buthande, bokulondoloza. Ukoyika uYehova kukuqala kokwazi; Ubulumko noqeqesho izimathane ziludelile. 14:27 Ukoyika uYehova lithende lobomi, Ukuze kusukwe ezirhintyelweni zokufa. 21:31 Ihashe lilungiselwa imini yokulwa, Ke usindiso lona lunoYehova. Itsho indoda leyo, ithi, Ndizidinisile, ndizidinisile ndaphela. 1 Nyana wam, bubazele indlebe ubulumko bam, Ingqondo yam uyithobele indlebe yakho; . Proverb:12:2: A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn. 1:8 Nyana wam, yiva uqeqesho lukayihlo, Ungawulahli umyalo kanyoko. 29:9 Yakumangalelana indoda elumkileyo nesimathane, Soguguma sihleke, kungabikho kuthozama. 3:31 Musa ukuyimonela indoda egonyamelayo, Unganyuli nanye kwiindlela zayo. 15:22 Iingcinga ziyatshitsha ngokungabikho kokucweya; Ke zona zima ngamaphakathi amaninzi. 5:17 Mayibe yeyakho, yeyakho wedwa, Ingabi yeyabangengabo abakowenu kunye nawe. 11:5 Ubulungisa bogqibeleleyo bulungelelanisa indlela yakhe; Ongendawo uwa kwangokungendawo kwakhe. 30:2 Kuba ndisisityhakala, andimntu; Ingqondo yomntu ayikho kum. Nithe nabuyela ekohlwayeni kwam, Niyabona, ndowumpompozisela kuni umoyaumoya wam, Ndonazisa amazwi am. Ke bona balalela elabo igaziigazi, Bazonda owabo umphefumloumphefumlo. 11:15 Kubi kakhulu komele omnye; Ke yena okuthiyayo ukumela omnye ukholosile. 1:21 Bumemeza emantloko eendawo zembutho; Ekungeneni kwamasango, Phakathi komzi, buthetha iintetho zabo, busithi: 1:22 Kunini na, ziyathandini, nithanda ubuyatha, Abagxeki befuna ukugxeka, Izinyabi zithiya ukwazi? 12:9 Ulungile ophantsi enesicaka, Ngaphezu kozizukisayo eswele ukudla. 28:8 Owongeza ubuncwane bakhe ngokudla abanye, nangolwandiso, Ubuthela obabala izisweli. 4:14 Musa ukungena emendweni wabangendawo, Unganyatheli endleleni yabanobubi. 23:33 Amehlo akho aya kubona izinto zasemzini, Intliziyo yakho ithethe impenduka; 23:34 Ube njengolele esazulwini solwandle, Nanjengolele encotsheni yemasti; 23:35 Uthi, Bandibetha, andeva ntlungu; Bandintlitha, andaba nanto ndiyaziyo; Ndiya kuvuka nini na? Proverb:12:1: Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish. 25:27 Ukudla ubusi obuninzi akulungile; Ke ukugocagoca izinto ezinzima luzuko. 29:19 Isicaka asiqeqeshwa ngamazwi; Kuba siyaqonda, singakhathali. 24 4 Ke ukuphela kwakhe kukrakra njengomhlonyane, Kubukhali njengekrele elintlangothi mbini. 1:19 Unjalo umendo wabo bonke abangxamele inzuzo embi; Imka nomphefumlo womniniyo. 4:3 Kuba ndandingunyana kubawo, Ndithambile, ndimnye phambi koma. 8:32 Ke ngoko, bonyana, ndiveni; Hayi, uyolo lwabazigcinayo iindlela zam! 31:10 Umfazi onesidima ngubani na ongamfumanayo? Proverb:12:3: A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved. In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. 3:32 Kuba othi gu bucala ulisikizi kuYehova; Ke lunabathe tye ucweyo lwakhe. 30:24 Izinto zine ezincinane emhlabeni, Kanti zilumke kakhulu: 30:25 Iimbovane ngabantu abangenamandla Kanti zilungisa ukudla kwazo ehlotyeni; 30:26 Iimbila ngabantu abangomeleleyo, Kanti zimisa izindlu zazo emaweni; 30:27 Iinkumbi azinakumkani, Kanti ziphuma zingamaqela ngamaqela zonke; 30:28 Icilitshe unako ukulibamba ngezandla, Kanti lisemabhotweni ookumkani. Lingubani na igama lakhe, lingubani na igama lonyana wakhe, ukuba uyalazi? 13:24 Oyiyekileyo intonga yakhe umthiyile unyana wakhe; Ke omthandayo umqeqesha esemncina ne. 3:18 Bungumthi wobomi kwababambelela kubo, Unoyolo obubambayo. 9:10 Yingqalo yokulumka ukoyika uYehova; Ukumazi oyiNgcwele kwaphela yingqondo. 10:6 Ziintsikelelo entlokweni yelungisa; Ke wona umlomo wabangendawo ugubungela ugonyamelo. Umgcini womphefumlo akakwazi na? 1 Incwadi yomlibo wokuzalwa kukaYesu Kristu, unyana kaDavide, unyana ka-Abraham.. 2 UAbraham wazala uIsake; uIsake ke wazala uYakobi; uYakobi wazala uYuda nabazalwana bakhe;.

Health Council Phone Number, Dual Inverter Air Conditioner, Kershaw Random Leek Yellow, School Department Development Plan Template, Medieval Times Utensils, Homemade Energy Gel, Prevention Of Ppr, Allen-bradley Catalog Pdf,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *