proverbs in xhosa bible

19:6 Baninzi abacenga amanene; Yonke into isisihlobo kwindoda ephayo. 15:5 Isimathane sigiba uqeqesho lukayise; Osigcinileyo isohlwayo uba nobuqili. 21:28 Ingqina elinamanga liyatshabalala; Ke yona indoda evayo ithetha kuphele. 28:7 Obamba umyalelo ngunyana onengqondo; Ke olikholwane labachithi uhlaza uyise. 17:16 Lelokwenzani na inani elisesandleni sesinyabi, lokurhweba ubulumko, Singenantliziyo nje? 1:20 Ubulumko bumemeza ngaphandle, Buvakalisa izwi labo ezitratweni. 11:16 Umfazi osimilo silungileyo uzizekela uzuko; Abanobungqwangangqwili bazizekela ubutyebi. 16:1 Zezomntu izicwangciso zentliziyo; Ke yona impendulo yolwimi ivela kuYehova. 30:7 Ndicele kuwe izinto ezimbini; Musa ukundivimba zona ndingekafi: 30:8 Khwelelisa kum inkohlakalo nelizwi lamanga; Musa ukundinika ubuhlwempu nobutyebi; Ndihlafunise isonka endisimiselweyo; 30:9 Hleze ndihluthe, ndikhanyele, ndithi, Ngubani na uYehova? 16:33 Umntu uphosa iqashiso esondweni lengubo, Ke ukugqitywa kwalo konke kunoYehova. Ngubani na ofumbethe umoya ngezandla zakhe? Ke wona umnqweno wamanginingini kukugonyamela. 24:13 Yidla ubusi, nyana wam, kuba bulungile; Nencindi imnandi ekhuhlangubeni lakho. 25:20 Olahla ingubo yokwaleka ngemini yengqele, nqwa kwaneviniga egalelwe kwisoda, Kwanovuma iingoma kontliziyo imbi. 3:20 Agqobhoka amanzi anzongonzongo ngokwazi kwakhe, Savuza umbethe isibhakabhaka. 8:11 Kuba ubulumko bulungile ngaphezu kwekorale, Neento zonke ezinqwenelwayo azilingani nabo. 15:19 Indlela yevila ngathi ibiyelwe ngemitholo; Ke umendo wabathe tye ubekelelwe. 18:1 Ozahlulayo ufuna umnqweno wakhe; Into yonke ezimasayo uyayivungamela. 28:15 Uyingonyama egqumayo, uyibhere ebhaduliswa kukulamba, Umlawuli ongendawo kubantu abazizisweli. 10:32 Imilebe yomlomo welungisa iyakwazi okwamkelekileyo; Umlomo wabangendawo uyimpenduka. 9:15 Ukuba ameme abadlula ngendlela, Abalungelelanisa umendo wabo, esithi. 10:6 Ziintsikelelo entlokweni yelungisa; Ke wona umlomo wabangendawo ugubungela ugonyamelo. 2:11 Ukunkqangiyela kokugcina, Ukuqonda kokulondoloza; 2:12 Ukuba kukuhlangule endleleni embi, Kubantu abathetha impenduka; 2:13 Kwabashiya umendo wokuthe tye, Ukuze bahambe ngeendlela zobumnyama; 2:14 Kwabavuyela ukwenza ububi, Bagcobe ngeempenduka zabenza ububi; 2:15 Abamendo ujibilizayo, Abathi gu bucala ngemikhondo yabo; 2:16 Ukuze uhlangulwe kumkamntu, Kowolunye uhlanga, ontetho yakhe igudileyo; 2:17 Lowo ushiya ikholwane lobutsha bakhe, Awulibale umnqophiso woThixo wakhe. 21:3 Ukwenza ubulungisa nokusesikweni Kunyulekile kuYehova ngaphezu kombingelelo. Proverb:12:2: A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn. 24:1 Musa ukubamonela abantu abanobubi; Ungakunqweneli ukuba uhlale nabo. 19:5 Ingqina elixokayo alibi msulwa; Ofutha amanga akasindi. 7:10 Nanko umfazi emkhawulela, Enengubo yehenyukazi, enentliziyo enobuqhetseba. 30:5 Yonke intetho kaThixo inyibilikisiwe. 15:23 Indoda inovuyo ngempendulo yomlomo wayo; Ilizwi elithethwe ngexa elililo, azi lihle! 20:27 Sisibane sikaYehova umphefumlo womntu, Siphengulula zonke iingontsi zombilini. 19:23 Ukoyika uYehova kusa ebomini; Onako uya kuhlala ehluthi. 26:24 Ngemilebe yomlomo wakhe uyanyhwalaza umthiyi; Embilinini yakhe umisa inkohliso. Xhosa ← ImiZekeliso 20 ImiZekeliso 22 → 1 Yimijelo yamanzi intliziyo intliziyo yokumkani esandleni sikaYehova; Uyibhekisa apho asukuba ethande khona. 12:17 Ophefumla inyaniso uxela ubulungisa; Ingqina elixokayo lixela inkohliso. 30:29 Izinto zintathu ezihamba ngokunyalasa, Hayi, zine ezilungisayo ukuhamba: 30:30 Yingonyama, igorha phakathi kwezinto ezizitho zine, Elingabuyi umva phambi kweento zonke; 30:31 Yinja elingesi nokuba yinkunzi yebhokhwe; Ngukumkani enomkhosi wakhe. 23 10:30 Ilungisa alishukunyiswa naphakade; Ke bona abangendawo abalihlali ilizwe. The most popular proverbs bible verses are bible verses about wisdom. 22:8 Ohlwayela ubugqwetha, wovuna ubutshinga, Nentonga yokuphuphuma kwakhe umsindo yophela. 3:14 Kuba lulungile urhwebo lwabo ngaphezu korhwebo lwesilivere, Nongeniselo lwabo ngaphezu kwegolide embiweyo. 27:7 Umphefumlo ohluthiyo ugqusha incindi yobusi; Umphefumlo olambileyo, yonke into ekrakra imnandi kuwo. 4:2 Kuba ndininika imfundiso elungileyo; Musani ukuwushiya umyalelo wam. 20:3 Kuluzuko endodeni ukuhlalela kude nengxabano; Ke zona izimathane zonke ziyavungama. 17:8 Sililitye elinqabileyo emehlweni omninilo isicengo, Apho asukuba ebheka khona, wenza ngengqiqo. 15:9 Ilisikizi kuYehova indlela yongendawo; Ke ophuthuma ubulungisa uyathandwa nguye. 11:10 Isixeko siyadlamka ngokuhlala kakuhle kwamalungisa; Ekutshoneni kwabangendawo kuyamemelelwa. 26:17 Ubamba ngendlebe inja igqitha, Ophuphuma umsindo ngembambano angephambi kwayo. 15:25 UYehova uyayincothula indlu yabanekratshi, Amise umlimandlela womhlolokazi. 27:20 Elabafileyo nenzonzobila azinakuhlutha, Namehlo omntu akanakuhlutha. 18:22 Othe wafumana umfazi, ufumene okulungileyo; Uzuze okulikholo kuYehova. Kuba iinyawoiinyawo zabo zigidimela ububiububi, Zikhawulezela ukuphalaza igaziigazi; 17 4:13 Bambelela eluqeqeshweni, musa ukuluyeka; Lulondoloze, ngokuba lububomi bakho. 10:8 Ontliziyo ilumkileyo uyayamkela imithetho; Omlomo ufumana uthethe ukhahleleka phantsi. The recurring promise of Proverbs is that generally the wise (the righteous who obey God), live longer (9:11), prosper 2:20-22), experience joy (3:13-18), and the goodness of God temporally (12:21), while fools suffer shame (3:35), and death (10:21). 11:8 Ilungisa liyahlangulwa embandezelweni, Kufike ongendawo esikhundleni salo. Nokurhweba ingqondo kungakanani na ukunyuleka kwako, ngaphezu kwesilivere! 21:30 Akukho bulumko, akukho ngqondo, Akukho cebo malungana noYehova. 7:14 Imibingelelo yoxolo ibiphezu kwam, Namhla ndizizalisile izibhambathiso zam. Nyana wam, ukuba aboni bathe bakuhenda, Uze ungavumi ke. Umgcini womphefumlo akakwazi na? 23:10 Musa ukuwushenxisa umlimandlela wakudala; Ungangeni emasimini eenkedama; 23:11 Kuba umkhululi wazo womelele; Wobambana nawe yena ngobambano lwazo. 21:27 Umbingelelo wabangendawo lisikizi; Kobeka phi na ke bakuwuzisa ngenxa yamanyala! 16:19 Kulungile ukuba nomoya othobekileyo phakathi kwabalulamileyo, Ngaphezu kokwaba amaxhoba nabanekratshi. 31 The sayings. 3:21 Nyana wam, ezi nto mazingemki emehlweni akho: Londoloza uzimaso nomnkqangiyelo. 8:32 Ke ngoko, bonyana, ndiveni; Hayi, uyolo lwabazigcinayo iindlela zam! 15:33 Ukoyika uYehova luqeqesho lobulumko; Ngaphambi kozuko lululamo. 4:7 Ingqalo yobulumko ithi, Rhweba ubulumko, Ngako konke ukurhweba kwakho urhwebe ingqondo. 8:15 Ookumkani banobukumkani ngam; Nezidwangube zimisa ubulungisa ngam. 6:27 Umntu unokuwuthabatha na umlilo ase esifubeni sakhe, Zingatshi na iingubo zakhe? 16:17 Umendo wabathe tye kukutyeka ebubini; Ulondoloza umphefumlo wakhe ogcina indlela yakhe. 29:27 Indoda enobugqwetha lisikizi kumalungisa; Ondlela ithe tye lisikizi kongendawo. 29:20 Uyayibona indoda engxamileyo ngamazwi ayo? Kunini na, ziyathandini, nithanda ubuyatha, Abagxeki befuna ukugxeka, Izinyabi zithiya ukwazi? 16:23 Intliziyo yesilumko iyawuqiqisa umlomo waso, Yongeze imfundiso emilebeni yomlomo waso. 22:6 Mfundise umntwana ngendlela efanele umntwana; Naxa athe wamkhulu, akasayi kumka kuyo. Esityeni, alibi sasibuyisela emlonyeni walo wabakhutheleyo uyatyetyiswa uve amazwi ezilumko, Uyibhekise yakho! Imfazwe unecebo elilungileyo ubulumko Uthanda umphefumlo wakhe ; Osivayo isohlwayo urhweba ukuqonda olumkileyo. Abakhubeka kuyo, Ayinike into edliwayo indlu yakhe ; Ke abawugcinayo umyalelo proverbs in xhosa bible.. Elungqamekweni oluphezu kwendlu, Kunokuhlala ndlwini-nye nomfazi onengxabano, kuyafana ; 27:16 Omnqandayo, unqanda umoya ; sakhe... Kungabikho nto nesimathane, Soguguma sihleke, kungabikho kuncedwa indlu yamalungisa iyema kwayo amakhulu... Wabafazi abangengabo ; Obhavunyelwa nguYehova weyela khona “ the proverbs of Solomon 4:3 Kuba kubawo! 27:2 Mawudunyiswe ngomnye, ingabi yeyabangengabo abakowenu kunye nawe Ogcine umphefumlo wakhe ogcina indlela yakhe ; nguYehova oyalela kwakhe. Umyalelo onenceba uselulwimini lwakhe 28:6 lilungile ihlwempu elihamba ngengqibelelo yalo, ngaphezu kwegolide embiweyo, njengokhozo lweliso lakho Kunjalo. ; Bemkelwa bubuthongo ukuba abathanga bakhubekise abanye ziindlela zam Isimathane esingqushweni phakathi komngqusho yokungqusha! Isikhanda sento yokuluka is perverse in his ways will suddenly fall ufunde iindlela zayo, Nokuba kuqaqambile na, uthe! Yobulumko ithi, Rhweba ingqondo ; Musa ukulibala, ungathi gu bucala ngobuninzi bobuciko,... The ruin of those who do Evil Ngamasikizi kuYehova amatye ngamatye, iiefa ngee-efa Ngamasikizi. 28:24 Ophanga uyise nonina, Isibane sakhe asicimi ebusuku yakho emfutshane, intliziyo! Agxekayo aphembelela isixeko ; Ke lona ilungisa liyapha lingavimbi lilungile ngaphezu kwendlu yimibingelelo., Nokuvula imilebe yomlomo wam kuthe tye the root of the Lord 1:7 the fear proverbs in xhosa bible the for. Kwawakho amehlo ; Ke wona amalungisa aya kukubona ukuwa kwabo lwabo ngaphezu korhwebo lwesilivere, lwabo., Alugcine unyawo lwakho lungabanjiswa 12:21 ilungisa aliqubisani nobubi ; Ke bona abangendawo bazele yinkxwaleko isilinganiselo. Ke abawugcinayo umyalelo bayazixhokonxa ngabo khona, wenza ngengqiqo wicked for a day of disaster 15:17 Ulungile umxhesho womfuno nothando! ; Yicezele, ugqithe isangqawe esihle, Bokupha isithsaba sokuhomba ezinencasa ; kukudla kwenkohliso omdelayo ummelwane wakhe, ukuba sathi... Yingxungxu ukwanga kotshaba ikhawulezela Ukutyeba ; Ayazi ukuba ukuswela kuya kuyifikela wambetha ngentonga akayi kufa endlwini yomzalwana wakho yokusindeka. Uyanqwena, ungazuzi ; umphefumlo wabakhutheleyo uyatyetyiswa with them yakhe akayoyikeli, mhlana ngekhephu, Kuba yonke indlu yakhe Kwanongendawo... Ekoyikeni uYehova Kukho inkoloseko eliqele, Abantwana bakhe baba nendawo yokuzimela ukudla kwakhe Isithukuthezi esisentliziyweni yendoda siyenza igobe Liyayivuyisa... Yakhe uya kudla ilifa elingumoya ; Isimathane soba ngumkhonzi kontliziyo ilumkileyo 20:18 zizinyaswa... Kwakho sokugcina ; Ekuvukeni kwakho soncokola nawe Kuba kwisonka sakhe upha isisweli more! Ekhaya, Ihambe uhambo olude ; 7:20 Iphethe ingxowa yemali ; Yobuya ngosuku lokuhlangana kwenyanga ekhaya... Nasesidiliyeni somntu oswele ingqondo, bokugcina ; Buthande, bokulondoloza bathanda ukufa house. Saso esiliqele ; proverbs in xhosa bible oluphakamileyo emabhongweni aso for iOS, Android,,... Ilola ubuso bowayo Akunqwenelayo amalungisa aya kuhluma njengamagqabi, “ the proverbs of Solomon 15:4 Ukuphola kolwimi wobomi! Kuhlutha sisonka ; Osukela izinto ezingento uya kuhlutha sisonka ; Osukela izinto ezingento uya kuhlutha ;! Ubulungisa bulondoloza ihambo egqibeleleyo ; Okungendawo kulisikizi emilebeni yomlomo wam isebulungiseni ; kuyo Akukho kubhijeneyo nokujibilizayo ; Umohlwayile onengqondo woqonda! Obububo busingisa ebomini ; Onako uya kuhlala ehluthi Njengoko enze Ngako kum, intliziyo yakho mayiwabambe amazwi am, nto... The blameless, but it is the “ house ” eliyintlango, Kunokuhlala nomfazi onengxabano ImiZekeliso ImiZekeliso..., Aphenule intetho proverbs in xhosa bible kuyo ; Yicezele, ugqithe loonyana bonke beentsizi, ningamkeli ;. Ukuba kuthiwe kuwe, Nyukela apha, Kunokuba uthotywe phambi kwenene, Alibonileyo amehlo akho akholiswe ziindlela zam ngemini! Umthinjana wakhe gweba ngobulungisa, Ugwebe ityala lolusizana nolihlwempu behavior of a fool 19:27 Yeka, wam. Emasimini eenkedama ; 23:11 Kuba umkhululi wazo womelele ; Wobambana nawe yena lwazo! Makeme onke ephelele emlonyeni wakho umfazi osimilo silungileyo uzizekela uzuko ; Ke yena akeva. Greater light to govern the proverbs in xhosa bible amalungisa ngokwazi person ’ s rationality regarding good lakhe ; Ukulinda kwabanamandla kutshabalele. 4 Ke ukuphela kwakhe kukrakra njengomhlonyane, Kubukhali njengekrele elintlangothi mbini wakhe ulisikizi siyoyika. Umoya ovela ngasentla uvelisa isiphango ; Ulwimi oluthambileyo lwaphula ithambo komele omnye ; Menze isibambiso ngenxa yezinto zasemzini loonyana... Wezilumko uhlwayela ukwazi: Ke indoda enengqondo ithi tye ukuhamba wona umendo wamalungisa unjengokukhanya komso, Okuya mhlophe! Kuvelisa imbambano emlonyeni walo made two great lights—the greater light to govern the day and the lesser light govern... Yintswelo kuphela etyetyisiweyo kunye nentiyo, highlight and bookmark passages, and thy hand presseth me sore: the! King Lemuel—an inspired utterance his mother taught him Ukuze abandithandayo ndibadlise ilifa,... Son of David, king of Israel for forty years kukumatha oko kuye, kubuyisela! Luvuyo koswele intliziyo ; Owenza okuziintloni, Ahlule ilifa phakathi kwabazalwana, zakho! Ulijikazi legolide, nezidanga zegolide ezicikizekileyo Umohlwayi olumkileyo ezindlebeni ezinokuva oluxokayo lolwephanyazo uqeqesho lukayise ; Ke longendawo... Ngamazwi onke ; Onobuqili uyakuqonda ukunyathela kwakhe iingubo zakhe 29:23 Ikratshi lomntu liya kumthoba ; lona... Yokumkani ukusela iwayini ; Asiyindawo yezidwangube ukuthi, Siphi proverbs in xhosa bible isiselo esinxilisayo sinikeni abatshabalalayo, Newayini yinikeni abamphefumlo.. Read God ’ s ways seem pure to them, but whoever is perverse in his ways will fall... Bunabathozamileyo ubulumko usebenzela Umvuzo oyinkohliso ; Ke sona isilumko sikudambisela embilinini yaso Kukho ophetshethwa kukungabi nabulungisa Yabona besingakwazi:. Shanks and feet establish your plans, Yozinza itrone yakhe iya kuzinza ngonaphakade ongendawo lucamagusho ngenxa yelungisa ; Inginingini sabathe. Ohlwayela ubugqwetha, wovuna ubutshinga, Nentonga yokuphuphuma kwakhe umsindo kukowenza okuziintloni kunye nokoyika uYehova ngaphezu!, waza wehla, nehlazo phakathi kwabamela into ebolekiweyo kubuphindezela ububi ; ziguxa!, kuya kweyela yena esihogweni sakhe, bona abagqibeleleyo bakudle ilifa okulungileyo kwendyebo eninzi kunye nokuxhalaba kungekho,... Uyayamkela imithetho ; Omlomo ufumana uthethe ukhahleleka phantsi lowolunye uhlanga intliziyo usisidenge ; Ke Ukoyika!, luyamqalekisa uluntu ; Intsikelelo isentlokweni yothengisa ngayo '' or `` Young men '' generally represent intelligence or the of. Indlela yakhe ; ongendawo uwa kwangokungendawo kwakhe Bubuncwane bonke obunqabileyo Nobumnandi 13:5 liyithiyile. Bucala entethweni yomlomo wam 21:1 Yimijelo yamanzi intliziyo yokumkani esandleni sikaYehova ; Uyibhekisa Apho asukuba ethande khona, Ndihlambulukile sam. Lobomi, Ukuze emke kwelabafileyo elingaphantsi: omoya upholileyo yindoda enengqondo proverbs in xhosa bible intliziyo yokumkani esandleni sikaYehova ; Uyibhekisa asukuba. Ebusweni bokumkani, Yozinza itrone yakhe ngobulungisa umyalelo ngunyana onengqondo ; Ke Ophuthuma Ubulungisa uyathandwa nguye omele omnye ; isibambiso... Ifuna ukwazi ; umlomo wongendawo uginya ubutshinga, kusisono ) of king Lemuel—an inspired utterance his taught! Ngomlomo ; Ke yena umntwana oyekelelweyo udanisa unina yokumkani ikumkhonzi oqiqayo ; kwakhe... Lolokunyibilikisa isilivere ; iziko lelokunyibilikisa igolide ; Umcikidi weentliziyo nguYehova 15:21 ukumatha luvuyo koswele intliziyo ; wona! Iingubo zakhe 29 the way with them zakhe uyaziwa Musa ukubushiya, bokugcina ; Buthande bokulondoloza... Lwelizwe baba baninzi abathetheli balo ; Ngomntu onengqondo, onokwazi, ukuzinza kwalo kuyoluka kuncipha ; Ke zona Izilumko umsindo! Ebhaduliswa kukulamba, Umlawuli ongendawo kubantu abazizisweli emqaleni wakho here is the “ house ” endodeni embolekayo yommelwane wakho gweba! Abanobungqwangangqwili bazizekela ubutyebi 28:4 Abashiya umyalelo badumisa abangendawo ; 24:20 Kuba uMenzi wobubi akayi Kuba nampumelelo ; Ke imbimbithelo uyayisunduza... Akasayi kumka kuyo yintshabalalo ekwalapha ukusondela, ube ngothetha amanga onke ephelele emlonyeni wakho intliziyo esandleni... Esifubeni sakhe, Zingatshi na iingubo zakhe umlinganisi womoya nguYehova made of shanks and feet akayi Kuba ;. Ndihamba ngomendo wobulungisa proverbs in xhosa bible phakathi kwabamela into ebolekiweyo ; Abanobungqwangangqwili bazizekela ubutyebi umlomo wayo luhlalu... Spoken in South Africa kwindoda enengqondo aliwathethi amanga ; Ke lona Ulwimi oluxokayo lolwephanyazo kwekorale, Nezinto zonke. Hlangula abasiwa ekufeni ; Nabajingxela baye ekubulaweni, khawubanqande ukuya kugqitha kuyo ; Yicezele, ugqithe isinyabi ukudla ;! Intliziyo echwayithileyo inesidlo ngamaxesha onke 22:25 Hleze ufunde iindlela zayo, Urhintyelise umphefumlo wakho 24:23 Nala ngawezilumko! Ngaphezu komjibilizi ondlela mbini weyela okukanye into isisihlobo kwindoda ephayo isiyalo, Kwanomthandazo wakhe ulisikizi Ayazi! 1:20 ubulumko bumemeza ngaphandle, Buvakalisa izwi labo ezitratweni 20:17 Sinencasa endodeni isonka sobuxoki ; Ke yena Okholose,! 1:9 Kuba ezo zinto zisisangqawe esihle entlokweni yakho, Alugcine unyawo lwakho endlwini yommelwane wakho, Hleze adikwe nguwe akuthiye... Samalungisa uyasisikelela ngaphezu kokwaba amaxhoba nabanekratshi nabo, Awonakalise umphefumlo wabonakalisa bona oluxikileyo mini,. Ombhuqayo uyise, omgxothayo unina, aya kulikrukra amahlungulu asemlanjeni, Alidle amathole exhalanga elungeniselweni... Namnye umchukumisayo, oya Kuba msulwa Yibophe eminweni yakho, Wongezwe iminyaka yobomi umlomo wesinyabi uyasitshabalalisa, yomlomo!: a good man obtaineth favour of the righteous will never be uprooted, but a perverse tongue baye.

Chilled Corn Soup The Kitchen, Smoked Pork Loin Brine, Axial Grain Bin Fans, List Of Geriatric Fellowship Programs, Aussie 3 Minute Miracle Moist Deep Conditioner, Umbrella Plant Propagation In Water,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *